skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BreathScreen: Design and Evaluation of an Ephemeral UI

Alakärppä, Ismo ; Jaakkola, Elisa ; Colley, Ashley ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 2017 CHI Conference on human factors in computing systems, 02 May 2017, pp.4424-4429

ISBN: 9781450346559 ; ISBN: 1450346553 ; DOI: 10.1145/3025453.3025973

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...