skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Self-Actuated Displays for Vertical Surfaces

Bader, Patrick ; Schwind, Valentin ; Pohl, Norman ; Henze, Niels ; Wolf, Katrin ; Schneegass, Stefan ; Schmidt, Albrecht

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9299(Part IV), pp.282-299 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22723-8_23

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...