skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of Motion-Gesture Recognizer Error Pattern on User Workload and Behavior

Katsuragawa, Keiko ; Kamal, Ankit ; Lank, Edward

Proceedings of the 22nd International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2017, pp.439-449

ISBN: 9781450343480 ; ISBN: 1450343481 ; DOI: 10.1145/3025171.3025234

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...