skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Social Intelligence Modeling using Wearable Devices

Mihoub, Alaeddine ; Lefebvre, Grégoire

Proceedings of the 22nd International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2017, pp.331-341

ISBN: 9781450343480 ; ISBN: 1450343481 ; DOI: 10.1145/3025171.3025195

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...