skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ProSPer: modeling the change, driving the persuasion

Fenicio, Alessandro ; Calvary, Gaëlle ; Laurillau, Yann ; Vanderdonckt, Jean

Actes de la 28ième conference francophone sur l'Interaction Homme-Machine, 25 October 2016, pp.59-69

ISBN: 9781450342438 ; ISBN: 1450342434 ; DOI: 10.1145/3004107.3004129

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...