skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Automatic projection positioning based on surface suitability

Funk, Markus ; Kosch, Thomas ; Wolf, Katrin ; Knierim, Pascal ; Mayer, Sven ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 5th ACM International Symposium on pervasive displays, 20 June 2016, pp.75-79

ISBN: 9781450343664 ; ISBN: 145034366X ; DOI: 10.1145/2914920.2915014

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...