skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Automatically generating tailored accessible user interfaces for ubiquitous services

Abascal, Julio ; Aizpurua, Amaia ; Cearreta, Idoia ; Gamecho, Borja ; Garay-Vitoria, Nestor ; Miñón, Raúl

The proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS conference on computers and accessibility, 24 October 2011, pp.187-194

ISBN: 9781450309202 ; ISBN: 1450309208 ; DOI: 10.1145/2049536.2049570

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...