skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Candle Shadow Display for Ambient Communication Delivery

Lappalainen, Tuomas ; Colley, Ashley ; Beekhuyzen, Jenine ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 2016 ACM Conference Companion Publication on designing interactive systems, 04 June 2016, pp.13-16

ISBN: 9781450343152 ; ISBN: 1450343155 ; DOI: 10.1145/2908805.2908809

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...