skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

STRATUS: a questionnaire for strategic usability assessment

Kieffer, Suzanne ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 31st Annual ACM Symposium on applied computing, 04 April 2016, pp.205-212

ISBN: 9781450337397 ; ISBN: 1450337392 ; DOI: 10.1145/2851613.2851912

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...