skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ECol 2015: First international workshop on the Evaluation on Collaborative Information Seeking and Retrieval

Azzopardi, Leif ; Pickens, Jeremy ; Sakai, Tetsuya ; Soulier, Laure ; Tamine, Lynda

Proceedings of the 24th ACM International on conference on information and knowledge management, 17 October 2015, pp.1943-1944

ISBN: 9781450337946 ; ISBN: 1450337945 ; DOI: 10.1145/2806416.2806881

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...