skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SimpleSkin: towards multipurpose smart garments

Schneegass, Stefan ; Hassib, Mariam ; Zhou, Bo ; Cheng, Jingyuan ; Seoane, Fernando ; Amft, Oliver ; Lukowicz, Paul ; Schmidt, Albrecht

Adjunct Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on pervasive and ubiquitous computing and proceedings of the 2015 acm international symposium on wearable computers, 07 September 2015, pp.241-244

ISBN: 9781450335751 ; ISBN: 1450335756 ; DOI: 10.1145/2800835.2800935

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...