skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Creating and analyzing stereoscopic 3D graphical user interfaces in digital games

Schild, Jonas ; Bölicke, Liane ; Laviola Jr, Joseph ; Masuch, Maic

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 27 April 2013, pp.169-178

ISBN: 9781450318990 ; ISBN: 1450318991 ; DOI: 10.1145/2470654.2470678

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...