skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TRANSFORMING CONCUR TASK TREES MODEL INTO AN ABSTRACT USER INTERFACE

Atanasova, Margarita ; Malinova, Anna

CBU International Conference Proceedings .., Vol.5, pp.136-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1805997X ; E-ISSN: 18059961 ; DOI: 10.12955/cbup.v5.1067

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...