skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

distributed user interfaces: collaboration and usability

Tesoriero, Ricardo ; Lozano, María ; Vanderdonckt, Jean ; Gallud, José ; Penichet, Victor

CHI '12 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 May 2012, pp.2719-2722

ISBN: 9781450310161 ; ISBN: 1450310168 ; DOI: 10.1145/2212776.2212704

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...