skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A usability scale for handheld augmented reality

Santos, Marc ; Taketomi, Takafumi ; Sandor, Christian ; Polvi, Jarkko ; Yamamoto, Goshiro ; Kato, Hirokazu

Proceedings of the 20th ACM Symposium on virtual reality software and technology, 11 November 2014, pp.167-176

ISBN: 9781450332538 ; ISBN: 1450332536 ; DOI: 10.1145/2671015.2671019

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...