skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Graphical User Interface for the Container Loading Problem: An aproach using JavaScript

González, Yanira ; León, Coromoto ; Miranda, Gara ; Villamonte, Javier

Proceedings of the XV International Conference on human computer interaction, 10 September 2014, pp.1-2

ISBN: 9781450328807 ; ISBN: 1450328806 ; DOI: 10.1145/2662253.2662322

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...