skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Object-oriented application frameworks

Fayad, Mohamed ; Schmidt, Douglas

Communications of the ACM, 01 October 1997, Vol.40(10), pp.32-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/262793.262798

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...