skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Zooids: Building Blocks for Swarm User Interfaces

Le Goc, Mathieu ; Kim, Lawrence ; Parsaei, Ali ; Fekete, Jean-Daniel ; Dragicevic, Pierre ; Follmer, Sean

Proceedings of the 29th Annual Symposium on user interface software and technology, 16 October 2016, pp.97-109

ISBN: 9781450341899 ; ISBN: 1450341896 ; DOI: 10.1145/2984511.2984547

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...