skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seeking simplicity in search user interfaces

Hearst, Marti

Proceedings of the 37th international ACM SIGIR conference on research & development in information retrieval, 03 July 2014, pp.333-334

ISBN: 9781450322577 ; ISBN: 1450322573 ; DOI: 10.1145/2600428.2617558

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...