skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interactive development of cross-device user interfaces

Nebeling, Michael ; Mintsi, Theano ; Husmann, Maria ; Norrie, Moira

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 26 April 2014, pp.2793-2802

ISBN: 9781450324731 ; ISBN: 1450324738 ; DOI: 10.1145/2556288.2556980

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...