skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

City landmark as an interactive installation: experiences with stone, water and public space

Häkkilä, Jonna ; Koskenranta, Olli ; Posti, Maaret ; He, Yun

Proceedings of the 8th International Conference on tangible, embedded and embodied interaction, 16 February 2014, pp.221-224

ISBN: 9781450326353 ; ISBN: 1450326358 ; DOI: 10.1145/2540930.2540980

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...