skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Post-WIMP user interfaces

van Dam, Andries

Communications of the ACM, 01 February 1997, Vol.40(2), pp.63-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/253671.253708

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...