skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How to Use 3D in Stereoscopic Mobile User Interfaces: Study on Initial User Perceptions

Ventä-Olkkonen, Leena ; Posti, Maaret ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of International Conference on making sense of converging media, 01 October 2013, pp.39-42

ISBN: 9781450319928 ; ISBN: 1450319920 ; DOI: 10.1145/2523429.2523447

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...