skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Generative pattern-based design of user interfaces

Vanderdonckt, Jean ; Simarro, Francisco

Proceedings of the 1st International Workshop on pattern-driven engineering of interactive computing systems, 20 July 2010, pp.12-19

ISBN: 9781450302463 ; ISBN: 1450302467 ; DOI: 10.1145/1824749.1824753

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...