skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Energy overhead of the graphical user interface in server operating systems

Brotherton, Heather ; Dietz, J ; Mcgrory, John ; Mtenzi, Fredrick

Proceedings of the 41st annual ACM SIGUCCS conference on User services, 03 November 2013, pp.65-68

ISBN: 9781450323185 ; ISBN: 1450323189 ; DOI: 10.1145/2504776.2504781

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...