skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Executing and debugging UML models: an fUML extension

Laurent, Yoann ; Bendraou, Reda ; Gervais, Marie-Pierre

Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on applied computing, 18 March 2013, pp.1095-1102

ISBN: 9781450316569 ; ISBN: 1450316565 ; DOI: 10.1145/2480362.2480569

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...