skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Toward rapid and iterative development of tangible, collaborative, distributed user interfaces

Branton, Chris ; Ullmer, Brygg ; Wiggins, Andre ; Rogge, Landon ; Setty, Narendra ; Beck, Stephen David ; Reeser, Alex

Proceedings of the 5th ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 24 June 2013, pp.239-248

ISBN: 9781450321389 ; ISBN: 1450321380 ; DOI: 10.1145/2494603.2480312

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...