skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PersonalityViz: a visualization tool to analyze people's personality with social media

Gou, Liang ; Mahmud, Jalal ; Haber, Eben ; Zhou, Michelle

Proceedings of the companion publication of the 2013 international conference on intelligent user interfaces companion, 19 March 2013, pp.45-46

ISBN: 9781450319669 ; ISBN: 1450319661 ; DOI: 10.1145/2451176.2451191

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...