skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

I need someone to help: a taxonomy of helper-finding activities in the enterprise

Yarosh, Svetlana ; Matthews, Tara ; Zhou, Michelle ; Ehrlich, Kate

Proceedings of the 2013 conference on computer supported cooperative work, 23 February 2013, pp.1375-1386

ISBN: 9781450313315 ; ISBN: 1450313310 ; DOI: 10.1145/2441776.2441931

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...