skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A reference model for distributed user interfaces

Demeure, Alexandre ; Calvary, Gaëlle ; Sottet, Jean-Sebastien ; Vanderdonkt, Jean

Proceedings of the 4th international workshop on task models and diagrams, 26 September 2005, pp.79-86

ISBN: 1595932208 ; ISBN: 9781595932204 ; DOI: 10.1145/1122935.1122952

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...