skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Methodology for the development of vocal user interfaces

Céspedes-Hernández, David ; González-Calleros, Juan ; Guerrero-García, Josefina ; Vanderdonckt, Jean ; Rodríguez-Vizzuett, Liliana

Proceedings of the 4th Mexican Conference on human-computer interaction, 03 October 2012, pp.35-42

ISBN: 9781450316590 ; ISBN: 145031659X ; DOI: 10.1145/2382176.2382184

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...