skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analysis of Tactile Elements Based on Classification of a Tactile User Interface

Choi, Hyuna ; Park, Jae

Proceedings of the International Conference on research in adaptive and convergent systems, 11 October 2016, pp.173-174

ISBN: 9781450344555 ; ISBN: 1450344550 ; DOI: 10.1145/2987386.2987435

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...