skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Designing graphical user interfaces integrating gestures

Beuvens, François ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 30th ACM international conference on design of communication, 03 October 2012, pp.313-322

ISBN: 9781450314978 ; ISBN: 145031497X ; DOI: 10.1145/2379057.2379116

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...