skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Managing implicit assumptions in natural language interfaces

Smith, Dustin

Proceedings of the 2012 ACM international conference on intelligent user interfaces, 14 February 2012, pp.383-388

ISBN: 9781450310482 ; ISBN: 1450310486 ; DOI: 10.1145/2166966.2167054

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...