skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Real Time Facial Expression Classification System Using Local Binary Patterns

Happy, S ; Routray, Aurobinda; Routray, Aurobinda (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 15, 2015

DOI: 10.1109/IHCI.2012.6481802

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...