skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Composing applications with OntoCompo

Brel, Christian ; Renevier-Gonin, Philippe

Proceedings of the 23rd Conference on l'interaction homme-machine, 24 October 2011, pp.1-4

ISBN: 9781450308229 ; ISBN: 1450308228 ; DOI: 10.1145/2044354.2044384

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...