skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A measurement-driven anti-jamming system for 802.11 networks

Pelechrinis, Konstantinos ; Broustis, Ioannis ; Krishnamurthy, Srikanth ; Gkantsidis, Christos

IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), 01 August 2011, Vol.19(4), pp.1208-1222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-6692 ; E-ISSN: 1558-2566 ; DOI: 10.1109/TNET.2011.2106139

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...