skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Living in a digital world

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 October 2011, Vol.54(10), pp.17-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2001269.2001277

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...