skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Location visualization in social media applications

Pakanen, Minna ; Huhtala, Jussi ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 07 May 2011, pp.2439-2448

ISBN: 9781450302289 ; ISBN: 1450302289 ; DOI: 10.1145/1978942.1979298

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...