skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Personalized access to cultural heritage (PATCH 2011)

Aroyo, Lora ; Bohnert, Fabian ; Kuflik, Tsvi ; Oomen, Johan

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.483-484

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943512

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...