skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Macademia: semantic visualization of research interests

Sen, Shilad ; Charlton, Henry ; Kerwin, Ryan ; Lim, Jeremy ; Maus, Brandon ; Miller, Nathaniel ; Naminski, Megan ; Schneeman, Alex ; Tran, Anthony ; Nunes, Ernesto ; Sparling, E

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.457-458

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943497

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...