skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MOCCA - a system that learns and recommends visual preferences based on cultural similarity

Reinecke, Katharina ; Minder, Patrick ; Bernstein, Abraham

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.453-454

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943495

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...