skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

IRL SmartCart - a user-adaptive context-aware interface for shopping assistance

Kahl, Gerrit ; Spassova, Lübomira ; Schöning, Johannes ; Gehring, Sven ; Krüger, Antonio

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.359-362

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943465

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...