skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

picoTrans: an icon-driven user interface for machine translation on mobile devices

Song, Wei ; Finch, Andrew ; Tanaka-Ishii, Kumiko ; Sumita, Eiichiro

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.23-32

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943409

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...