skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development of a mobile user interface for image-based dietary assessment

Kim, Sungye ; Schap, Tusarebecca ; Bosch, Marc ; Maciejewski, Ross ; Delp, Edward ; Ebert, David ; Boushey, Carol

Proceedings of the 9th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 01 December 2010, pp.1-7

ISBN: 9781450304245 ; ISBN: 1450304249 ; DOI: 10.1145/1899475.1899488

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...