skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating depth perception of photorealistic mixed reality visualizations for occluded objects in outdoor environments

Dey, Arindam ; Cunningham, Andrew ; Sandor, Christian

Proceedings of the 17th ACM Symposium on virtual reality software and technology, 22 November 2010, pp.211-218

ISBN: 9781450304412 ; ISBN: 1450304419 ; DOI: 10.1145/1889863.1889911

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...