skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Usability evaluation of multi-device/platform user interfaces generated by model-driven engineering

Aquino, Nathalie ; Vanderdonckt, Jean ; Condori-Fernández, Nelly ; Dieste, Óscar ; Pastor, Óscar

Proceedings of the 2010 ACM-IEEE International Symposium on empirical software engineering and measurement, 16 September 2010, pp.1-10

ISBN: 9781450300391 ; ISBN: 1450300391 ; DOI: 10.1145/1852786.1852826

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...