skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ArcheoTUI-Driving virtual reassemblies with tangible 3D interaction

Reuter, Patrick ; Riviere, Guillaume ; Couture, Nadine ; Mahut, Stephanie ; Espinasse, Loic

Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH), 01 September 2010, Vol.3(2), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1556-4711 ; DOI: 10.1145/1841317.1841319

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...