skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Encapsulating knowledge for intelligent automatic interaction objects selection

Vanderdonckt, Jean ; Bodart, François

Proceedings of the INTERACT '93 and CHI '93 Conference on human factors in computing systems, 01 May 1993, pp.424-429

ISBN: 0897915755 ; ISBN: 9780897915755 ; DOI: 10.1145/169059.169340

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...