skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A toolkit for peer-to-peer distributed user interfaces: concepts, implementation, and applications

Melchior, Jérémie ; Grolaux, Donatien ; Vanderdonckt, Jean ; Van Roy, Peter

Proceedings of the 1st ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 15 July 2009, pp.69-78

ISBN: 9781605586007 ; ISBN: 1605586005 ; DOI: 10.1145/1570433.1570449

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...